İş bu aydınlatma formu 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, bu formla kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme amaçlanmaktadır. Ali Ergülü-Ali Mağazaları’ndan hizmet almak/ ürün temin etmek için firmamıza bildirdiğiniz veya şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında "Veri sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Firmamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, firmamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ve faaliyetlerimiz ile ilişkili olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, firmamız doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi yurt dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimiz destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi yurt dışı 3.kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, yürürlükteki mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlar gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, İnternet şubeleri, çağrı merkezleri, sosyal medya müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalar arası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile şirketimizin ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri bilme kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.