Kişisel Bilgilerinizin Gizliliği ve Güvenliği


KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİKişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatıcı Metin

İşbu Kişisel Verilerinizin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin amacı, Ali Ergülü - Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından yönetilmekte olan https://www.alimagazalari.com/ adresinde yer alan çevrimiçi mağazamızın , (Çevrimiçi Mağaza) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un” (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10.maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca kullanıcıların çevrimiçi mağazanın kullanımı ile ilgili olarak Ali Ergülü - Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin çevrimiçi mağazaya girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir.

Çeşitli kategorilerde bulunan ürün ve hizmetler sunan Ali Ergülü - Ali Mağazaları üzerinden potansiyel alıcılar alışveriş işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Bu faaliyet içerisinde işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler Ali Ergülü - Ali Mağazaları fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

Ali Ergülü - Ali Mağazaları, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlamak için sürekli olarak kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti kullanıcılarına verebilmek için çalışmaktadır. Kişisel verilen hukuk kurallarına uygun olarak toplanması, saklanmasını ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amaçlarını doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Ali Ergülü - Ali Mağazaları, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman çevrimiçi mağazası üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Ali Ergülü - Ali Mağazalarının yapmış olduğu güncellemeler ve değişiklikler çevrimiçi mağazada yayınlanmış olduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 Müşterilerimize Ait Kişisel Verilen İşlenme Amacı

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ali Ergülü - Ali Mağazaları ‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın ve Ali Ergülü - Ali Mağazaları ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 5. Ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.alimagazalari.com/ adresinde yer alan Ali Ergülü - Ali Mağazaları Tarafından 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Ali Ergülü - Ali Mağazaları’na ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyacına yönelik kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile ilgili müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dâhil olmak üzere Ali Ergülü - Ali Mağazaları ‘nın ve/veya hizmetlerinin, satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Ali Ergülü - Ali Mağazaları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın ve Ali Ergülü - Ali Mağazaları ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işaretleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ali Ergülü - Ali Mağazaları şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişiler veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilmiş olan hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11.maddesi uyarınca veri sahipleri;

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

• Kişilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesi talep etme hakkına sahiptirler

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.alimagazalari.com adresinde yer alan Ali Ergülü - Ali Mağazaları Tarafından 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Ali Ergülü - Ali Mağazaları, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Ali Ergülü - Ali Mağazaları’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.